Yamaha C1, B-1, UC-12 Test HiFiStereophonie


 
01.jpg


 
02.jpg


 
03.jpg


 
04.jpg


 
05.jpg