Haushaltsgeraete


 
AEG 1958 0.jpg

AEG 1958 0


 
AEG 1958 1.jpg

AEG 1958 1


 
AEG 1958 167.jpg

AEG 1958 167


 
AEG 1958 2.jpg

AEG 1958 2


 
AEG 1958 3.jpg

AEG 1958 3


 
AEG 1958 4.jpg

AEG 1958 4


 
AEG 1958 409.jpg

AEG 1958 409


 
AEG 1959 0.jpg

AEG 1959 0


 
AEG 1959 01.jpg

AEG 1959 01


 
AEG 1959 011.jpg

AEG 1959 011


 
AEG 1959 1.jpg

AEG 1959 1


 
AEG 1959 261.jpg

AEG 1959 261


 
AEG 1959 300.jpg

AEG 1959 300


 
AEG 1959 4.jpg

AEG 1959 4


 
AEG 1959 401.jpg

AEG 1959 401


 
AEG 1959.jpg

AEG 1959


 
AEG 1960 0.jpg

AEG 1960 0


 
AEG 1960 01.jpg

AEG 1960 01


 
AEG 1961 0.jpg

AEG 1961 0


 
AEG 1961 01.jpg

AEG 1961 01


 
AEG 1961 011.jpg

AEG 1961 011


 
AEG 1961 012.jpg

AEG 1961 012


 
AEG 1961 02.jpg

AEG 1961 02


 
AEG 1961 03.jpg

AEG 1961 03


 
AEG 1961 04.jpg

AEG 1961 04


 
AEG 1961 05.jpg

AEG 1961 05


 
AEG 1961 06.jpg

AEG 1961 06


 
AEG 1961 07.jpg

AEG 1961 07


 
AEG 1961 08.jpg

AEG 1961 08


 
AEG 1961 1.jpg

AEG 1961 1


 
AEG 1961 1091.jpg

AEG 1961 1091


 
AEG 1961 638.jpg

AEG 1961 638


 
AEG 1961 652.jpg

AEG 1961 652


 
AEG 1961.jpg

AEG 1961


 
AEG 1962 0.jpg

AEG 1962 0


 
AEG 1962 01.jpg

AEG 1962 01


 
AEG 1962 02.jpg

AEG 1962 02


 
AEG 1962.jpg

AEG 1962


 
AEG 1963 0.jpg

AEG 1963 0


 
AEG 1963 01.jpg

AEG 1963 01


 
AEG 1963 011.jpg

AEG 1963 011


 
AEG 1963 02.jpg

AEG 1963 02


 
AEG 1963 03.jpg

AEG 1963 03


 
AEG 1964 1.jpg

AEG 1964 1


 
AEG 1964 2.jpg

AEG 1964 2


 
AEG 1964 3.jpg

AEG 1964 3


 
AEG 1964 4.jpg

AEG 1964 4


 
AEG 1964 H.jpg

AEG 1964 H


 
AEG 1965 0.jpg

AEG 1965 0


 
AEG 1965 2.jpg

AEG 1965 2


 
AEG 1965.jpg

AEG 1965


 
AEG 1966 0.jpg

AEG 1966 0


 
AEG 1966 1.jpg

AEG 1966 1


 
AEG 1966 2.jpg

AEG 1966 2


 
AEG 1966 3.jpg

AEG 1966 3


 
AEG 1967 0.jpg

AEG 1967 0


 
AEG 1967 01.jpg

AEG 1967 01


 
AEG 1967 232.jpg

AEG 1967 232


 
AEG 1967 233.jpg

AEG 1967 233


 
AEG 1967 300.jpg

AEG 1967 300


 
AEG 1967 332.jpg

AEG 1967 332


 
AEG 1968 0.jpg

AEG 1968 0


 
AEG 1975 0.jpg

AEG 1975 0


 
Adlerette 1961 704.jpg

Adlerette 1961 704


 
Admiral 1963 0.jpg

Admiral 1963 0


 
Alexanderwerk 1958 01.jpg

Alexanderwerk 1958 01


 
Alexanderwerk 1958 011.jpg

Alexanderwerk 1958 011


 
Anker-Phoenix Naehmaschinen 1961 564.jpg

Anker-Phoenix Naehmaschinen 1961 564


 
BBC 1958 0.jpg

BBC 1958 0


 
BBC 1958 01.jpg

BBC 1958 01


 
BBC 1958 011.jpg

BBC 1958 011


 
BBC 1958 02.jpg

BBC 1958 02


 
BBC 1959 0.jpg

BBC 1959 0


 
BBC 1959 01.jpg

BBC 1959 01


 
BBC 1959 02.jpg

BBC 1959 02


 
BBC 1959 03.jpg

BBC 1959 03


 
BBC 1959 1.jpg

BBC 1959 1


 
BBC 1961 0.jpg

BBC 1961 0


 
BBC 1961 01.jpg

BBC 1961 01


 
BBC 1961 011.jpg

BBC 1961 011


 
BBC 1961 02.jpg

BBC 1961 02


 
BBC 1961 03.jpg

BBC 1961 03


 
BBC 1968 0.jpg

BBC 1968 0


 
BBC 1968 01.jpg

BBC 1968 01


 
Bauknacht 1961 0.jpg

Bauknacht 1961 0


 
Bauknacht 1961 128.jpg

Bauknacht 1961 128


 
Bauknaecht 1959 0.jpg

Bauknaecht 1959 0


 
Baukneacht 1961 0.jpg

Baukneacht 1961 0


 
Baukneacht 1967 0.jpg

Baukneacht 1967 0


 
Baukneacht 1968 01.jpg

Baukneacht 1968 01


 
Bauknech 1959 0t.jpg

Bauknech 1959 0t


 
Bauknecht 1958 0.jpg

Bauknecht 1958 0


 
Bauknecht 1958 01.jpg

Bauknecht 1958 01


 
Bauknecht 1958 011.jpg

Bauknecht 1958 011


 
Bauknecht 1958 02.jpg

Bauknecht 1958 02


 
Bauknecht 1958 83.jpg

Bauknecht 1958 83


 
Bauknecht 1959 0.jpg

Bauknecht 1959 0


 
Bauknecht 1959 01.jpg

Bauknecht 1959 01


 
Bauknecht 1960 0.jpg

Bauknecht 1960 0


 
Bauknecht 1960 01.jpg

Bauknecht 1960 01


 
Bauknecht 1960 02.jpg

Bauknecht 1960 02


 
Bauknecht 1960 03.jpg

Bauknecht 1960 03


 
Bauknecht 1960 195.jpg

Bauknecht 1960 195


 
Bauknecht 1960 70.jpg

Bauknecht 1960 70


 
Bauknecht 1961 0.jpg

Bauknecht 1961 0


 
Bauknecht 1961 01.jpg

Bauknecht 1961 01


 
Bauknecht 1961 011.jpg

Bauknecht 1961 011


 
Bauknecht 1961 02.jpg

Bauknecht 1961 02


 
Bauknecht 1961 03.jpg

Bauknecht 1961 03


 
Bauknecht 1961 04.jpg

Bauknecht 1961 04


 
Bauknecht 1961 05.jpg

Bauknecht 1961 05


 
Bauknecht 1961 631.jpg

Bauknecht 1961 631


 
Bauknecht 1962 0.jpg

Bauknecht 1962 0


 
Bauknecht 1962 01.jpg

Bauknecht 1962 01


 
Bauknecht 1962 02.jpg

Bauknecht 1962 02


 
Bauknecht 1962.jpg

Bauknecht 1962


 
Bauknecht 1963 0.jpg

Bauknecht 1963 0


 
Bauknecht 1964 0.jpg

Bauknecht 1964 0


 
Bauknecht 1964 044.jpg

Bauknecht 1964 044


 
Bauknecht 1966 0.jpg

Bauknecht 1966 0


 
Bauknecht 1967 378.jpg

Bauknecht 1967 378


 
Bauknecht 1968 0.jpg

Bauknecht 1968 0


 
Bauknecht 1969 0.jpg

Bauknecht 1969 0


 
Bisch 1958 95.jpg

Bisch 1958 95


 
Bissell 1961 605.jpg

Bissell 1961 605


 
Bosch 1958 0 .jpg

Bosch 1958 0


 
Bosch 1958 0.jpg

Bosch 1958 0


 
Bosch 1958 202.jpg

Bosch 1958 202


 
Bosch 1958 344.jpg

Bosch 1958 344


 
Bosch 1959 168.jpg

Bosch 1959 168


 
Bosch 1959 189.jpg

Bosch 1959 189


 
Bosch 1959 217.jpg

Bosch 1959 217


 
Bosch 1959 296.jpg

Bosch 1959 296


 
Bosch 1959 471.jpg

Bosch 1959 471


 
Bosch 1960 0.jpg

Bosch 1960 0


 
Bosch 1960 150.jpg

Bosch 1960 150


 
Bosch 1960 75.jpg

Bosch 1960 75


 
Bosch 1961 0.jpg

Bosch 1961 0


 
Bosch 1961 01.jpg

Bosch 1961 01


 
Bosch 1961 02.jpg

Bosch 1961 02


 
Bosch 1961 03.jpg

Bosch 1961 03


 
Bosch 1961 04.jpg

Bosch 1961 04


 
Bosch 1961 1631.jpg

Bosch 1961 1631


 
Bosch 1962 02.jpg

Bosch 1962 02


 
Bosch 1962 03.jpg

Bosch 1962 03


 
Bosch 1962 1.jpg

Bosch 1962 1


 
Bosch 1962.jpg

Bosch 1962


 
Bosch 1963 0.jpg

Bosch 1963 0


 
Bosch 1965 0.jpg

Bosch 1965 0


 
Bosch 1966 2.jpg

Bosch 1966 2


 
Bosch 1966 3.jpg

Bosch 1966 3


 
Bosch 1966.jpg

Bosch 1966


 
Bosch 1967 01.jpg

Bosch 1967 01


 
Bosch 1967 230.jpg

Bosch 1967 230


 
Bosch 1967 287.jpg

Bosch 1967 287


 
Bosch 1967 291.jpg

Bosch 1967 291


 
Bosch 1968 0.jpg

Bosch 1968 0


 
Bosch 1968 01.jpg

Bosch 1968 01


 
Bosch 1969 0.jpg

Bosch 1969 0


 
Bosche 1962 2.jpg

Bosche 1962 2


 
Braun 1958 0.jpg

Braun 1958 0


 
CTC 1961 0.jpg

CTC 1961 0


 
Calor 1961 0.jpg

Calor 1961 0


 
Candy 1968 0.jpg

Candy 1968 0


 
Climamaske 1961 0.jpg

Climamaske 1961 0


 
Construct 1962 0.jpg

Construct 1962 0


 
Constructa 1958 0.jpg

Constructa 1958 0


 
Constructa 1958 01.jpg

Constructa 1958 01


 
Constructa 1958 02.jpg

Constructa 1958 02


 
Constructa 1959 0.jpg

Constructa 1959 0


 
Constructa 1959 01.jpg

Constructa 1959 01


 
Constructa 1959 011.jpg

Constructa 1959 011


 
Constructa 1959 02.jpg

Constructa 1959 02


 
Constructa 1959 03.jpg

Constructa 1959 03


 
Constructa 1959 155.jpg

Constructa 1959 155


 
Constructa 1959 271.jpg

Constructa 1959 271


 
Constructa 1959 3.jpg

Constructa 1959 3


 
Constructa 1959 4.jpg

Constructa 1959 4


 
Constructa 1959 489.jpg

Constructa 1959 489


 
Constructa 1960 035.jpg

Constructa 1960 035


 
Constructa 1961 0.jpg

Constructa 1961 0


 
Constructa 1961 01.jpg

Constructa 1961 01


 
Constructa 1961 02.jpg

Constructa 1961 02


 
Constructa 1961 03.jpg

Constructa 1961 03


 
Constructa 1961 124.jpg

Constructa 1961 124


 
Constructa 1961 128.jpg

Constructa 1961 128


 
Constructa 1961 547.jpg

Constructa 1961 547


 
Constructa 1961 594.jpg

Constructa 1961 594


 
Constructa 1962 0.jpg

Constructa 1962 0


 
Constructa 1964 0.jpg

Constructa 1964 0


 
Constructa 1965 0.jpg

Constructa 1965 0


 
Constructa 1966.jpg

Constructa 1966


 
Conxtructa 1969 0.jpg

Conxtructa 1969 0


 
Cordes 1966 0.jpg

Cordes 1966 0


 
Culligan 1967 0.jpg

Culligan 1967 0


 
ESGE 1961 0.jpg

ESGE 1961 0


 
ESGE 1961 01.jpg

ESGE 1961 01


 
ESGE 1961 02.jpg

ESGE 1961 02


 
ESGE 1961 03.jpg

ESGE 1961 03


 
ESGE 1961 04.jpg

ESGE 1961 04


 
ESGE 1961 145.jpg

ESGE 1961 145


 
ESGE 1963 0.jpg

ESGE 1963 0


 
Ebara-Indfilco 1963 0.jpg

Ebara-Indfilco 1963 0


 
Electrostar 1953 0.jpg

Electrostar 1953 0


 
Electrostar 1958 0.jpg

Electrostar 1958 0


 
Electrostar 1961 0.jpg

Electrostar 1961 0


 
Electrostar 1961 01.jpg

Electrostar 1961 01


 
Electrostar 1962 0.jpg

Electrostar 1962 0


 
Electrostar 1962.jpg

Electrostar 1962


 
Electrostar 1963 0.jpg

Electrostar 1963 0


 
Electrostra 1960 0.jpg

Electrostra 1960 0


 
Elektrostar 1961 1.jpg

Elektrostar 1961 1


 
Elektrostar 1961 2.jpg

Elektrostar 1961 2


 
Elna 1954 0.jpg

Elna 1954 0


 
Europ 1961 0.jpg

Europ 1961 0


 
Fakir 1958 0.jpg

Fakir 1958 0


 
Fakir 1958 01.jpg

Fakir 1958 01


 
Fakir 1958 011.jpg

Fakir 1958 011


 
Fakir 1960 0.jpg

Fakir 1960 0


 
Fakir 1960 01.jpg

Fakir 1960 01


 
Fakir 1961 0.jpg

Fakir 1961 0


 
Fakir 1961 700.jpg

Fakir 1961 700


 
Fleetwood 1963 0.jpg

Fleetwood 1963 0


 
Frigella 1930 02.jpg

Frigella 1930 02


 
Frigidaire  1930 0.jpg

Frigidaire 1930 0


 
Frigidaire  1930 1.jpg

Frigidaire 1930 1


 
Frigidaire  1930 2.jpg

Frigidaire 1930 2


 
Frigidaire  1930 3.jpg

Frigidaire 1930 3


 
Frigidaire  1930 4.jpg

Frigidaire 1930 4


 
Frigidaire  1930 5.jpg

Frigidaire 1930 5


 
Frigidaire 1930 0.jpg

Frigidaire 1930 0


 
Frigifaire 1931 0.jpg

Frigifaire 1931 0


 
Fön 1912 0.jpg

Fön 1912 0


 
Fön 1912 1.jpg

Fön 1912 1


 
GE 1967 249.jpg

GE 1967 249


 
GE 1967 277.jpg

GE 1967 277


 
GE 1968 0.jpg

GE 1968 0


 
Germania 1959 114.jpg

Germania 1959 114


 
Grillfix 1959 0.jpg

Grillfix 1959 0


 
Grillfix 1959 1.jpg

Grillfix 1959 1


 
Grillfix 1959 2.jpg

Grillfix 1959 2


 
Gritzner-Kayser 1953 0.jpg

Gritzner-Kayser 1953 0


 
Heumann 1958 0.jpg

Heumann 1958 0


 
Hoehensonne 1954 0.jpg

Hoehensonne 1954 0


 
Hoehensonne 1958 131.jpg

Hoehensonne 1958 131


 
Hoehensonne 1959 242.jpg

Hoehensonne 1959 242


 
Hoehensonne 1959 297.jpg

Hoehensonne 1959 297


 
Hoehensonne 1959 362.jpg

Hoehensonne 1959 362


 
Hoehensonne 1960 0.jpg

Hoehensonne 1960 0


 
Hoehensonne 1961 0.jpg

Hoehensonne 1961 0


 
Hoehensonne 1961 01.jpg

Hoehensonne 1961 01


 
Hoehensonne 1963 0.jpg

Hoehensonne 1963 0


 
Hoehensonne 1965 0.jpg

Hoehensonne 1965 0


 
Hoehensonne 1967 381.jpg

Hoehensonne 1967 381


 
Hoehensonnev.jpg

Hoehensonnev


 
Honeywell 1963 0.jpg

Honeywell 1963 0


 
Hoover 1959 322.jpg

Hoover 1959 322


 
Hoover 1961 0.jpg

Hoover 1961 0


 
Hoover 1961 01.jpg

Hoover 1961 01


 
Hoover 1961 02.jpg

Hoover 1961 02


 
Hoover 1961 689.jpg

Hoover 1961 689


 
Hoover 1963 0.jpg

Hoover 1963 0


 
Hoover 1963 01.jpg

Hoover 1963 01


 
Hoover 1964 0.jpg

Hoover 1964 0


 
Hoover 1964 14.jpg

Hoover 1964 14


 
Hoover 1968 0.jpg

Hoover 1968 0


 
Indesit 1967 312.jpg

Indesit 1967 312


 
Ismae 1962 0.jpg

Ismae 1962 0


 
Ismet 1959 300.jpg

Ismet 1959 300


 
Junker + Rih 1959 0.jpg

Junker + Rih 1959 0


 
Juno 1958 0.jpg

Juno 1958 0


 
Juno 1959 0.jpg

Juno 1959 0


 
Knittax 1960 0.jpg

Knittax 1960 0


 
Krupp 1961 0.jpg

Krupp 1961 0


 
Krups 1960 013.jpg

Krups 1960 013


 
Krups 1963 0.jpg

Krups 1963 0


 
Krups 1975 0.jpg

Krups 1975 0


 
Krups 1975 01.jpg

Krups 1975 01


 
Krups 1975 02.jpg

Krups 1975 02


 
Liebherr 1961 0.jpg

Liebherr 1961 0


 
Linde 1933 0.jpg

Linde 1933 0


 
Linde 1958 0.jpg

Linde 1958 0


 
Linde 1958 288.jpg

Linde 1958 288


 
Linde 1958 86.jpg

Linde 1958 86


 
Linde 1960 0.jpg

Linde 1960 0


 
Linde 1960 01.jpg

Linde 1960 01


 
Linde 1961 062.jpg

Linde 1961 062


 
Linde 1968 0.jpg

Linde 1968 0


 
Lux 1961 0.jpg

Lux 1961 0


 
Miele 1958 0.jpg

Miele 1958 0


 
Miele 1959 251.jpg

Miele 1959 251


 
Miele 1959 349.jpg

Miele 1959 349


 
Miele 1959 54.jpg

Miele 1959 54


 
Miele 1960 0.jpg

Miele 1960 0


 
Miele 1960 01.jpg

Miele 1960 01


 
Miele 1960 74.jpg

Miele 1960 74


 
Miele 1961 0.jpg

Miele 1961 0


 
Miele 1961 01.jpg

Miele 1961 01


 
Miele 1961 02.jpg

Miele 1961 02


 
Miele 1961 117.jpg

Miele 1961 117


 
Miele 1961 127.jpg

Miele 1961 127


 
Miele 1962 0.jpg

Miele 1962 0


 
Miele 1963 0.jpg

Miele 1963 0


 
Miele 1964 029.jpg

Miele 1964 029


 
Miele 1965 0.jpg

Miele 1965 0


 
Miele 1967 0.jpg

Miele 1967 0


 
Miele 1968 0.jpg

Miele 1968 0


 
Miiele 1958 0.jpg

Miiele 1958 0


 
Minerva 1961 597.jpg

Minerva 1961 597


 
Moulinex 1959 204.jpg

Moulinex 1959 204


 
Moulinex 1959 308.jpg

Moulinex 1959 308


 
Moulinex 1959 498.jpg

Moulinex 1959 498


 
Moulinex 1961 555.jpg

Moulinex 1961 555


 
Moulinex 1961 714.jpg

Moulinex 1961 714


 
Moulinex 1962 0.jpg

Moulinex 1962 0


 
NEFF 1965.jpg

NEFF 1965


 
NEff 1962 0.jpg

NEff 1962 0


 
National 1967 0.jpg

National 1967 0


 
Neff 1958 0.jpg

Neff 1958 0


 
Neff 1959 0.jpg

Neff 1959 0


 
Neff 1961 0.jpg

Neff 1961 0


 
Neff 1961 01.jpg

Neff 1961 01


 
Neff 1966 0.jpg

Neff 1966 0


 
Ness 1958 0.jpg

Ness 1958 0


 
Original Hanau Hoehensonne 1962.jpg

Original Hanau Hoehensonne 1962


 
Original Hanau Hoehensonne 1963.jpg

Original Hanau Hoehensonne 1963


 
Passap 1961 0.jpg

Passap 1961 0


 
Passat 1961 0.jpg

Passat 1961 0


 
Pfaff 1959 H.jpg

Pfaff 1959 H


 
Pfaff 1960 0.jpg

Pfaff 1960 0


 
Pfaff 1961 0.jpg

Pfaff 1961 0


 
Pfaff 1966 0.jpg

Pfaff 1966 0


 
Pfaff 1975 0.jpg

Pfaff 1975 0


 
Phikco 1964 0.jpg

Phikco 1964 0


 
Philco 1961 0.jpg

Philco 1961 0


 
Philco 1963 0.jpg

Philco 1963 0


 
Philco 1964 0.jpg

Philco 1964 0


 
Philips 1959 195.jpg

Philips 1959 195


 
Philips 1959 257.jpg

Philips 1959 257


 
Philips 1959 398.jpg

Philips 1959 398


 
Philips 1959 409.jpg

Philips 1959 409


 
Philips 1959 518.jpg

Philips 1959 518


 
Philips 1959 H.jpg

Philips 1959 H


 
Philips 1962 0.jpg

Philips 1962 0


 
Philips 1975 0.jpg

Philips 1975 0


 
Progress 1958 0.jpg

Progress 1958 0


 
Progress 1958 01.jpg

Progress 1958 01


 
Progress 1958 011.jpg

Progress 1958 011


 
Progress 1958 02.jpg

Progress 1958 02


 
Progress 1958 03.jpg

Progress 1958 03


 
Progress 1958 144.jpg

Progress 1958 144


 
Progress 1958 319.jpg

Progress 1958 319


 
Progress 1958 74.jpg

Progress 1958 74


 
Progress 1959 01.jpg

Progress 1959 01


 
Progress 1959 344a.jpg

Progress 1959 344a


 
Progress 1959 400.jpg

Progress 1959 400


 
Progress 1959.jpg

Progress 1959


 
Progress 1961 0.jpg

Progress 1961 0


 
Progress 1961 01.jpg

Progress 1961 01


 
Progress 1961 02.jpg

Progress 1961 02


 
Progress 1961 595.jpg

Progress 1961 595


 
Progress 1962 0.jpg

Progress 1962 0


 
Progress 1963 0.jpg

Progress 1963 0


 
Progress 1964 040.jpg

Progress 1964 040


 
Progress 1966 0.jpg

Progress 1966 0


 
Progress 1967 0.jpg

Progress 1967 0


 
Progress.jpg

Progress


 
Quelle 1959 128.jpg

Quelle 1959 128


 
Rondo 1958 411.jpg

Rondo 1958 411


 
Rondo 1959 278.jpg

Rondo 1959 278


 
Rondo 1959 472.jpg

Rondo 1959 472


 
Rondo 1961 0.jpg

Rondo 1961 0


 
Rondo 1963 0.jpg

Rondo 1963 0


 
Rondomat 1962.jpg

Rondomat 1962


 
Rowen 1961 0.jpg

Rowen 1961 0


 
Rowenta 1959 0.jpg

Rowenta 1959 0


 
Rowenta 1959 448.jpg

Rowenta 1959 448


 
Rowenta 1959 H.jpg

Rowenta 1959 H


 
Rowenta 1960 0.jpg

Rowenta 1960 0


 
Rowenta 1960 68.jpg

Rowenta 1960 68


 
Rowenta 1960 H.jpg

Rowenta 1960 H


 
Rowenta 1961 0.jpg

Rowenta 1961 0


 
Rowenta 1961 01.jpg

Rowenta 1961 01


 
Rowenta 1961 02.jpg

Rowenta 1961 02


 
Rowenta 1961 03.jpg

Rowenta 1961 03


 
Rowenta 1961 04.jpg

Rowenta 1961 04


 
Rowenta 1961 655.jpg

Rowenta 1961 655


 
Rowenta 1962 0.jpg

Rowenta 1962 0


 
Rowenta 1964 048.jpg

Rowenta 1964 048


 
Rowenta 1967 0.jpg

Rowenta 1967 0


 
Rowenta 1967 346.jpg

Rowenta 1967 346


 
Rowenta 1975 0.jpg

Rowenta 1975 0


 
Sanax 1912 0.jpg

Sanax 1912 0


 
Scharff 1966 0.jpg

Scharff 1966 0


 
Scharpf 1958 0.jpg

Scharpf 1958 0


 
Scharpf 1958 132.jpg

Scharpf 1958 132


 
Scharpf 1959 154.jpg

Scharpf 1959 154


 
Scharpf 1959 511.jpg

Scharpf 1959 511


 
Scharpf 1960 0.jpg

Scharpf 1960 0


 
Scharpf 1961 0.jpg

Scharpf 1961 0


 
Scharpf 1961 01.jpg

Scharpf 1961 01


 
Scharpf 1961 02.jpg

Scharpf 1961 02


 
Scharpf 1961 165.jpg

Scharpf 1961 165


 
Scharpf 1962 0.jpg

Scharpf 1962 0


 
Scharpf 1967 307.jpg

Scharpf 1967 307


 
Seca 1961 0.jpg

Seca 1961 0


 
Siemens 1933 02.jpg

Siemens 1933 02


 
Siemens 1933 05.jpg

Siemens 1933 05


 
Siemens 1933 07.jpg

Siemens 1933 07


 
Siemens 1955 0.jpg

Siemens 1955 0


 
Siemens 1958 01.jpg

Siemens 1958 01


 
Siemens 1961 0.jpg

Siemens 1961 0


 
Siemens 1961 01.jpg

Siemens 1961 01


 
Siemens 1964 0.jpg

Siemens 1964 0


 
Siemens 1966 0.jpg

Siemens 1966 0


 
Siemens 1967 261.jpg

Siemens 1967 261


 
Siemens 1968 0.jpg

Siemens 1968 0


 
Siemens 1968 01.jpg

Siemens 1968 01


 
Siemens 1969 0.jpg

Siemens 1969 0


 
Siemens 1973 2.jpg

Siemens 1973 2


 
Siemens 1973 3.jpg

Siemens 1973 3


 
Siemens 1973.jpg

Siemens 1973


 
Singer 1958 40.jpg

Singer 1958 40


 
Singer 1959 1.jpg

Singer 1959 1


 
Singer 1959 2.jpg

Singer 1959 2


 
Singer 1959 3.jpg

Singer 1959 3


 
Singer 1959 4.jpg

Singer 1959 4


 
Singer 1959 5.jpg

Singer 1959 5


 
Singer 1959 6.jpg

Singer 1959 6


 
Singer 1960 0.jpg

Singer 1960 0


 
Solo 1962 0.jpg

Solo 1962 0


 
Solo 1962 H.jpg

Solo 1962 H


 
Star 1953 1.jpg

Star 1953 1


 
Starmix 1954 0.jpg

Starmix 1954 0


 
Sunbeam 1959 0.jpg

Sunbeam 1959 0


 
Sunbeam 1959 268.jpg

Sunbeam 1959 268


 
Taenzer-Werk.jpg

Taenzer-Werk


 
Tamlo 1961 160.jpg

Tamlo 1961 160


 
Thomas 1958 0.jpg

Thomas 1958 0


 
Topstar 1959 490.jpg

Topstar 1959 490


 
Vorwerk 1961 0.jpg

Vorwerk 1961 0


 
Wamsler 1961 0.jpg

Wamsler 1961 0


 
Westinghouse 1959 212.jpg

Westinghouse 1959 212


 
Westingshouse 1961 0.jpg

Westingshouse 1961 0


 
Wigo 1966 0.jpg

Wigo 1966 0


 
Wigp 1967 0.jpg

Wigp 1967 0


 
Zanker 1958 0.jpg

Zanker 1958 0


 
Zanker 1958 01.jpg

Zanker 1958 01


 
Zanker 1959 255.jpg

Zanker 1959 255


 
Zanker 1959 393.jpg

Zanker 1959 393


 
Zanker 1959 H.jpg

Zanker 1959 H


 
Zanker 1959.jpg

Zanker 1959


 
Zanker 1961 0-1.jpg

Zanker 1961 0-1


 
Zanker 1961 0-2.jpg

Zanker 1961 0-2


 
Zanker 1961 0.jpg

Zanker 1961 0


 
Zanker 1961 01.jpg

Zanker 1961 01


 
Zanker 1961 011.jpg

Zanker 1961 011


 
Zanker 1961 012.jpg

Zanker 1961 012


 
Zanker 1961 02.jpg

Zanker 1961 02


 
Zanker 1961 03.jpg

Zanker 1961 03


 
Zanker 1961 131.jpg

Zanker 1961 131


 
Zanker 1961 H.jpg

Zanker 1961 H


 
Zanker 1962.jpg

Zanker 1962


 
Zanker 1963 0.jpg

Zanker 1963 0


 
Zanker 1963 H.jpg

Zanker 1963 H


 
Zanker 1966.jpg

Zanker 1966


 
Zuendapp 1954 0.jpg

Zuendapp 1954 0


zurück