1956


Bader Katalog 1956 11.jpg

Bader Katalog 1956 = Preciosa

 
1956 Financial World 1.jpg

1956 Financial World 1


 
1956 Financial World 2.jpg

1956 Financial World 2


 
1956 Financial World 3.jpg

1956 Financial World 3


 
AL 1956 0.jpg

AL 1956 0


 
Alpina 1956 0.jpg

Alpina 1956 0


 
Alpina 1956 1.jpg

Alpina 1956 1


 
Alpina 1956 3.jpg

Alpina 1956 3


 
Alpina 1956.jpg

Alpina 1956


 
American Legion 1956 130.jpg

American Legion 1956 130


 
Ardath 1956 38.jpg

Ardath 1956 38


 
Ardath 1956 47.jpg

Ardath 1956 47


 
Atmos 1956 0.jpg

Atmos 1956 0


 
Atmos 1956 96.jpg

Atmos 1956 96


 
Aureole 1956 155.jpg

Aureole 1956 155


 
Avia 1956 0.jpg

Avia 1956 0


 
Avia 1956 1.jpg

Avia 1956 1


 
Avia 1956 80.jpg

Avia 1956 80


 
Azura 1956 158.jpg

Azura 1956 158


 
BEnrus 1956 0.jpg

BEnrus 1956 0


 
Baume 1956 0.jpg

Baume 1956 0


 
Baume 1956 01.jpg

Baume 1956 01


 
Baume 1956 02.jpg

Baume 1956 02


 
Baume 1956 1.jpg

Baume 1956 1


 
Baume 1956 2.jpg

Baume 1956 2


 
Baume 1956 3.jpg

Baume 1956 3


 
Beyer 1956 0.jpg

Beyer 1956 0


 
Beyer 1956 260.jpg

Beyer 1956 260


 
Birks 1956 0.jpg

Birks 1956 0


 
Birks 1956 1.jpg

Birks 1956 1


 
Birks 1956 125.jpg

Birks 1956 125


 
Birks 1956 128.jpg

Birks 1956 128


 
Borel 1956 1.jpg

Borel 1956 1


 
Breitling 1956 0.jpg

Breitling 1956 0


 
Breitling 1956 249.jpg

Breitling 1956 249


 
Bucherer 1956 0.jpg

Bucherer 1956 0


 
Bulova 1956 0.jpg

Bulova 1956 0


 
Bulova 1956 1.jpg

Bulova 1956 1


 
Bulova 1956 10.jpg

Bulova 1956 10


 
Bulova 1956 11.jpg

Bulova 1956 11


 
Bulova 1956 12.jpg

Bulova 1956 12


 
Bulova 1956 127.jpg

Bulova 1956 127


 
Bulova 1956 129.jpg

Bulova 1956 129


 
Bulova 1956 13.jpg

Bulova 1956 13


 
Bulova 1956 14.jpg

Bulova 1956 14


 
Bulova 1956 15.jpg

Bulova 1956 15


 
Bulova 1956 16.jpg

Bulova 1956 16


 
Bulova 1956 17.jpg

Bulova 1956 17


 
Bulova 1956 18.jpg

Bulova 1956 18


 
Bulova 1956 2.jpg

Bulova 1956 2


 
Bulova 1956 3.jpg

Bulova 1956 3


 
Bulova 1956 4.jpg

Bulova 1956 4


 
Bulova 1956 5.jpg

Bulova 1956 5


 
Bulova 1956 6.jpg

Bulova 1956 6


 
Bulova 1956 7.jpg

Bulova 1956 7


 
Bulova 1956 8.jpg

Bulova 1956 8


 
Bulova 1956 9.jpg

Bulova 1956 9


 
Butch 1956 0.jpg

Butch 1956 0


 
Butch 1956 1.jpg

Butch 1956 1


 
Certina 1956 0.jpg

Certina 1956 0


 
Certina 1956 01.jpg

Certina 1956 01


 
Certina 1956 02.jpg

Certina 1956 02


 
Certina 1956 1.jpg

Certina 1956 1


 
Certina 1956 2.jpg

Certina 1956 2


 
Certina 1956 3.jpg

Certina 1956 3


 
Certina 1956 4.jpg

Certina 1956 4


 
Certina 1956 5.jpg

Certina 1956 5


 
Certina 1956 7.jpg

Certina 1956 7


 
Certina 1958 0.jpg

Certina 1958 0


 
Concord 1956 0.jpg

Concord 1956 0


 
Concord 1956 1.jpg

Concord 1956 1


 
Concord 1956 2.jpg

Concord 1956 2


 
Consul 1956 0.jpg

Consul 1956 0


 
Consul 1956 1.jpg

Consul 1956 1


 
Cortbert 1956 164.jpg

Cortbert 1956 164


 
Croton 1956 0.jpg

Croton 1956 0


 
Croton 1956 1.jpg

Croton 1956 1


 
Croton 1956 11.jpg

Croton 1956 11


 
Croton 1956 2.jpg

Croton 1956 2


 
Croton 1956 3.jpg

Croton 1956 3


 
Croton 1956 4.jpg

Croton 1956 4


 
Croton 1956 5-1.jpg

Croton 1956 5-1


 
Croton 1956 5-2.jpg

Croton 1956 5-2


 
Croton 1956 5.jpg

Croton 1956 5


 
Croton 1956 6.jpg

Croton 1956 6


 
Croton 1956 7.jpg

Croton 1956 7


 
Croton 1956 76.jpg

Croton 1956 76


 
Crptpm 1956 0.jpg

Crptpm 1956 0


 
Crptpm 1956 1.jpg

Crptpm 1956 1


 
Cyma 1956 0.jpg

Cyma 1956 0


 
Cyma 1956 01.jpg

Cyma 1956 01


 
Cyma 1956 02.jpg

Cyma 1956 02


 
Cyma 1956 1.jpg

Cyma 1956 1


 
Cyma 1956 169.jpg

Cyma 1956 169


 
Cyma 1956 2.jpg

Cyma 1956 2


 
Cyma 1956 226.jpg

Cyma 1956 226


 
Cyma 1956 3.jpg

Cyma 1956 3


 
Cyma1956 159.jpg

Cyma1956 159


 
DAMAS 1956 0.jpg

DAMAS 1956 0


 
Delemont 1956 171.jpg

Delemont 1956 171


 
Diehl 1956 0.jpg

Diehl 1956 0


 
Diehl 1956 01.jpg

Diehl 1956 01


 
Doxa 1956 0.jpg

Doxa 1956 0


 
Doxa 1956 01.jpg

Doxa 1956 01


 
Doxa 1956 2.jpg

Doxa 1956 2


 
Doxa 1956 263.jpg

Doxa 1956 263


 
Dugena 1956 0.jpg

Dugena 1956 0


 
Dugena 1956 01.jpg

Dugena 1956 01


 
Eaton 1956 0.jpg

Eaton 1956 0


 
Eaton 1956 1.jpg

Eaton 1956 1


 
Eberhard 1956 0.jpg

Eberhard 1956 0


 
Eberhard 1956 1.jpg

Eberhard 1956 1


 
Elgin 1956 0.jpg

Elgin 1956 0


 
Elgin 1956 01.jpg

Elgin 1956 01


 
Elgin 1956 1-1.jpg

Elgin 1956 1-1


 
Elgin 1956 1-2.jpg

Elgin 1956 1-2


 
Elgin 1956 1.jpg

Elgin 1956 1


 
Elgin 1956 10.jpg

Elgin 1956 10


 
Elgin 1956 11.jpg

Elgin 1956 11


 
Elgin 1956 111.jpg

Elgin 1956 111


 
Elgin 1956 172.jpg

Elgin 1956 172


 
Elgin 1956 173.jpg

Elgin 1956 173


 
Elgin 1956 2.jpg

Elgin 1956 2


 
Elgin 1956 3.jpg

Elgin 1956 3


 
Elgin 1956 31.jpg

Elgin 1956 31


 
Elgin 1956 32.jpg

Elgin 1956 32


 
Elgin 1956 4.jpg

Elgin 1956 4


 
Elgin 1956 5.jpg

Elgin 1956 5


 
Elgin 1956 57.jpg

Elgin 1956 57


 
Elgin 1956 6.jpg

Elgin 1956 6


 
Elgin 1956 7.jpg

Elgin 1956 7


 
Elgin 1956 8.jpg

Elgin 1956 8


 
Elgin 1956 9.jpg

Elgin 1956 9


 
Enicar 1956 01.jpg

Enicar 1956 01


 
Enicar 1956 1.jpg

Enicar 1956 1


 
Enicar 1956 20.jpg

Enicar 1956 20


 
Enicar 1956 36.jpg

Enicar 1956 36


 
Enicar 1956 4.jpg

Enicar 1956 4


 
Enicar 1956 81.jpg

Enicar 1956 81


 
Eterna 1956 0.jpg

Eterna 1956 0


 
Eterna 1956 01.jpg

Eterna 1956 01


 
Eterna 1956 02.jpg

Eterna 1956 02


 
Eterna 1956 03.jpg

Eterna 1956 03


 
Eterna 1956 04.jpg

Eterna 1956 04


 
Eterna 1956 05.jpg

Eterna 1956 05


 
Eterna 1956 06.jpg

Eterna 1956 06


 
Eterna 1956 07.jpg

Eterna 1956 07


 
Eterna 1956 08.jpg

Eterna 1956 08


 
Eterna 1956 1.jpg

Eterna 1956 1


 
Eterna 1956 11.jpg

Eterna 1956 11


 
Eterna 1956 12.jpg

Eterna 1956 12


 
Eterna 1956 13.jpg

Eterna 1956 13


 
Eterna 1956 2.jpg

Eterna 1956 2


 
Eterna 1956 21.jpg

Eterna 1956 21


 
Eterna 1956 223.jpg

Eterna 1956 223


 
Eterna 1956 3.jpg

Eterna 1956 3


 
Eterna 1956 4.jpg

Eterna 1956 4


 
Eterna 1956 456.jpg

Eterna 1956 456


 
Eterna 1956 7.jpg

Eterna 1956 7


 
Eterna 1956 8.jpg

Eterna 1956 8


 
FAVAG 1956 211.jpg

FAVAG 1956 211


 
FAVAG 1956 213.jpg

FAVAG 1956 213


 
FAVAG 1956 214.jpg

FAVAG 1956 214


 
FAVAG 1956 215.jpg

FAVAG 1956 215


 
Favre-Leuba 1956 42.jpg

Favre-Leuba 1956 42


 
Favre.Leuva 1956 29.jpg

Favre.Leuva 1956 29


 
Francis 1956 0.jpg

Francis 1956 0


 
Francis 1956 1.jpg

Francis 1956 1


 
Francis 1956 126.jpg

Francis 1956 126


 
Francis 1956 2.jpg

Francis 1956 2


 
Fresand 1956 172.jpg

Fresand 1956 172


 
GE 1956 1-1.jpg

GE 1956 1-1


 
GE 1956 1-2.jpg

GE 1956 1-2


 
GE 1956 70.jpg

GE 1956 70


 
Garrard 1956 0.jpg

Garrard 1956 0


 
Garrard 1956 1.jpg

Garrard 1956 1


 
Genex 1956 56.jpg

Genex 1956 56


 
Girad Perregaux 1935 61.jpg

Girad Perregaux 1935 61


 
Girad Perregaux 1956 60.jpg

Girad Perregaux 1956 60


 
Girard Perregaux 1956 252.jpg

Girard Perregaux 1956 252


 
Girard-Perregaux 1956 1.jpg

Girard-Perregaux 1956 1


 
Girard-Perregaux 1956 10.jpg

Girard-Perregaux 1956 10


 
Girard-Perregaux 1956 11.jpg

Girard-Perregaux 1956 11


 
Girard-Perregaux 1956 12.jpg

Girard-Perregaux 1956 12


 
Girard-Perregaux 1956 13.jpg

Girard-Perregaux 1956 13


 
Girard-Perregaux 1956 14.jpg

Girard-Perregaux 1956 14


 
Girard-Perregaux 1956 2.jpg

Girard-Perregaux 1956 2


 
Girard-Perregaux 1956 3.jpg

Girard-Perregaux 1956 3


 
Girard-Perregaux 1956 4.jpg

Girard-Perregaux 1956 4


 
Girard-Perregaux 1956 5.jpg

Girard-Perregaux 1956 5


 
Girard-Perregaux 1956 6.jpg

Girard-Perregaux 1956 6


 
Girard-Perregaux 1956 7.jpg

Girard-Perregaux 1956 7


 
Girard-Perregaux 1956 8.jpg

Girard-Perregaux 1956 8


 
Girard-Perregaux 1956 9.jpg

Girard-Perregaux 1956 9


 
Girard-Perregax 1956 0.jpg

Girard-Perregax 1956 0


 
Girard-Perregax 1956 1.jpg

Girard-Perregax 1956 1


 
Gruen 1956 0.jpg

Gruen 1956 0


 
Gruen 1956 1.jpg

Gruen 1956 1


 
Gruen 1956 2.jpg

Gruen 1956 2


 
Gruen 1956 3.jpg

Gruen 1956 3


 
Gruen 1956 4.jpg

Gruen 1956 4


 
Gruen 1956 5.jpg

Gruen 1956 5


 
Guebelin 1956 0.jpg

Guebelin 1956 0


 
Guebelin 1956 01.jpg

Guebelin 1956 01


 
Guebelin 1956 02.jpg

Guebelin 1956 02


 
Guebelin 1956 1.jpg

Guebelin 1956 1


 
Guebelin 1956 2.jpg

Guebelin 1956 2


 
Guebelin 1956 3.jpg

Guebelin 1956 3


 
Hamiltin 1956 0.jpg

Hamiltin 1956 0


 
Hamilton 1956 0.jpg

Hamilton 1956 0


 
Hamilton 1956 01.jpg

Hamilton 1956 01


 
Hamilton 1956 1.jpg

Hamilton 1956 1


 
Hamilton 1956 10.jpg

Hamilton 1956 10


 
Hamilton 1956 11.jpg

Hamilton 1956 11


 
Hamilton 1956 12.jpg

Hamilton 1956 12


 
Hamilton 1956 136.jpg

Hamilton 1956 136


 
Hamilton 1956 2.jpg

Hamilton 1956 2


 
Hamilton 1956 21.jpg

Hamilton 1956 21


 
Hamilton 1956 3.jpg

Hamilton 1956 3


 
Hamilton 1956 4.jpg

Hamilton 1956 4


 
Hamilton 1956 5.jpg

Hamilton 1956 5


 
Hamilton 1956 6.jpg

Hamilton 1956 6


 
Hamilton 1956 7.jpg

Hamilton 1956 7


 
Helbros 1956 0.jpg

Helbros 1956 0


 
Helbros 1956 116.jpg

Helbros 1956 116


 
Helbros 1956 2.jpg

Helbros 1956 2


 
Helbros 1956 229.jpg

Helbros 1956 229


 
Helbros 1956 96.jpg

Helbros 1956 96


 
Helva 1956 220.jpg

Helva 1956 220


 
IWC 1956 0.jpg

IWC 1956 0


 
IWC 1956 01.jpg

IWC 1956 01


 
IWC 1956 02.jpg

IWC 1956 02


 
IWC 1956 03.jpg

IWC 1956 03


 
IWC 1956 1.jpg

IWC 1956 1


 
Imhof 1956 0.jpg

Imhof 1956 0


 
Jaeger-LeCoultre 1956 01.jpg

Jaeger-LeCoultre 1956 01


 
Jefferson 1956 0.jpg

Jefferson 1956 0


 
Jefferson 1956 215.jpg

Jefferson 1956 215


 
Jefferson 1956 b1.jpg

Jefferson 1956 b1


 
Jefferson Clocks 1956 175.jpg

Jefferson Clocks 1956 175


 
Junghans 1956 0.jpg

Junghans 1956 0


 
Junghans 1956 1.jpg

Junghans 1956 1


 
Junghans 1956 2.jpg

Junghans 1956 2


 
Junghans 1956 4.jpg

Junghans 1956 4


 
Jurawatch1956 160.jpg

Jurawatch1956 160


 
Juvenia 1956 1.jpg

Juvenia 1956 1


 
Kay 1956 0.jpg

Kay 1956 0


 
Kienzle 1956 0.jpg

Kienzle 1956 0


 
Kienzle 1956 01.jpg

Kienzle 1956 01


 
Kienzle 1956 011.jpg

Kienzle 1956 011


 
Kienzle 1956 012.jpg

Kienzle 1956 012


 
Kienzle 1956 02.jpg

Kienzle 1956 02


 
Kienzle 1956 03.jpg

Kienzle 1956 03


 
Kienzle 1956 04.jpg

Kienzle 1956 04


 
Kienzle 1956 05.jpg

Kienzle 1956 05


 
Kienzle 1956 06.jpg

Kienzle 1956 06


 
Kienzle 1956 07.jpg

Kienzle 1956 07


 
Kienzle 1956 1.jpg

Kienzle 1956 1


 
Kienzle 1956 2.jpg

Kienzle 1956 2


 
Kienzle 1956 260.jpg

Kienzle 1956 260


 
Kienzle 1956 3.jpg

Kienzle 1956 3


 
Kienzle 1956 5.jpg

Kienzle 1956 5


 
Kienzle 1956 53.jpg

Kienzle 1956 53


 
Kienzle 1958 144.jpg

Kienzle 1958 144


 
Laco 1956 1.jpg

Laco 1956 1


 
Laco 1956 240.jpg

Laco 1956 240


 
Lanco 1956 0.jpg

Lanco 1956 0


 
Larex 1956 32.jpg

Larex 1956 32


 
Larex 1956 44.jpg

Larex 1956 44


 
Larex 1956 49.jpg

Larex 1956 49


 
Larex 1956 57.jpg

Larex 1956 57


 
Lassale 1956 39.jpg

Lassale 1956 39


 
Leonidas 1956 162.jpg

Leonidas 1956 162


 
Longines 1956 0.jpg

Longines 1956 0


 
Longines 1956 01.jpg

Longines 1956 01


 
Longines 1956 010.jpg

Longines 1956 010


 
Longines 1956 011.jpg

Longines 1956 011


 
Longines 1956 012.jpg

Longines 1956 012


 
Longines 1956 013.jpg

Longines 1956 013


 
Longines 1956 02.jpg

Longines 1956 02


 
Longines 1956 021.jpg

Longines 1956 021


 
Longines 1956 0211.jpg

Longines 1956 0211


 
Longines 1956 022.jpg

Longines 1956 022


 
Longines 1956 0221.jpg

Longines 1956 0221


 
Longines 1956 023.jpg

Longines 1956 023


 
Longines 1956 0231.jpg

Longines 1956 0231


 
Longines 1956 024.jpg

Longines 1956 024


 
Longines 1956 025.jpg

Longines 1956 025


 
Longines 1956 03.jpg

Longines 1956 03


 
Longines 1956 031.jpg

Longines 1956 031


 
Longines 1956 032.jpg

Longines 1956 032


 
Longines 1956 033.jpg

Longines 1956 033


 
Longines 1956 04.jpg

Longines 1956 04


 
Longines 1956 05.jpg

Longines 1956 05


 
Longines 1956 06.jpg

Longines 1956 06


 
Longines 1956 07.jpg

Longines 1956 07


 
Longines 1956 08.jpg

Longines 1956 08


 
Longines 1956 089.jpg

Longines 1956 089


 
Longines 1956 09.jpg

Longines 1956 09


 
Longines 1956 1.jpg

Longines 1956 1


 
Longines 1956 10.jpg

Longines 1956 10


 
Longines 1956 101.jpg

Longines 1956 101


 
Longines 1956 102.jpg

Longines 1956 102


 
Longines 1956 104.jpg

Longines 1956 104


 
Longines 1956 11.jpg

Longines 1956 11


 
Longines 1956 110.jpg

Longines 1956 110


 
Longines 1956 111.jpg

Longines 1956 111


 
Longines 1956 112.jpg

Longines 1956 112


 
Longines 1956 115.jpg

Longines 1956 115


 
Longines 1956 12.jpg

Longines 1956 12


 
Longines 1956 120.jpg

Longines 1956 120


 
Longines 1956 121.jpg

Longines 1956 121


 
Longines 1956 122.jpg

Longines 1956 122


 
Longines 1956 13.jpg

Longines 1956 13


 
Longines 1956 130.jpg

Longines 1956 130


 
Longines 1956 132.jpg

Longines 1956 132


 
Longines 1956 133.jpg

Longines 1956 133


 
Longines 1956 135.jpg

Longines 1956 135


 
Longines 1956 14.jpg

Longines 1956 14


 
Longines 1956 15.jpg

Longines 1956 15


 
Longines 1956 153.jpg

Longines 1956 153


 
Longines 1956 16.jpg

Longines 1956 16


 
Longines 1956 160.jpg

Longines 1956 160


 
Longines 1956 161.jpg

Longines 1956 161


 
Longines 1956 163.jpg

Longines 1956 163


 
Longines 1956 1631.jpg

Longines 1956 1631


 
Longines 1956 164.jpg

Longines 1956 164


 
Longines 1956 168.jpg

Longines 1956 168


 
Longines 1956 17.jpg

Longines 1956 17


 
Longines 1956 170.jpg

Longines 1956 170


 
Longines 1956 1701.jpg

Longines 1956 1701


 
Longines 1956 18.jpg

Longines 1956 18


 
Longines 1956 180.jpg

Longines 1956 180


 
Longines 1956 181.jpg

Longines 1956 181


 
Longines 1956 182.jpg

Longines 1956 182


 
Longines 1956 185.jpg

Longines 1956 185


 
Longines 1956 19.jpg

Longines 1956 19


 
Longines 1956 2.jpg

Longines 1956 2


 
Longines 1956 20.jpg

Longines 1956 20


 
Longines 1956 208.jpg

Longines 1956 208


 
Longines 1956 21.jpg

Longines 1956 21


 
Longines 1956 22.jpg

Longines 1956 22


 
Longines 1956 23.jpg

Longines 1956 23


 
Longines 1956 234.jpg

Longines 1956 234


 
Longines 1956 238.jpg

Longines 1956 238


 
Longines 1956 242.jpg

Longines 1956 242


 
Longines 1956 244.jpg

Longines 1956 244


 
Longines 1956 247.jpg

Longines 1956 247


 
Longines 1956 25.jpg

Longines 1956 25


 
Longines 1956 3.jpg

Longines 1956 3


 
Longines 1956 324.jpg

Longines 1956 324


 
Longines 1956 37.jpg

Longines 1956 37


 
Longines 1956 4.jpg

Longines 1956 4


 
Longines 1956 435.jpg

Longines 1956 435


 
Longines 1956 5.jpg

Longines 1956 5


 
Longines 1956 6.jpg

Longines 1956 6


 
Longines 1956 7.jpg

Longines 1956 7


 
Longines 1956 73.jpg

Longines 1956 73


 
Longines 1956 74.jpg

Longines 1956 74


 
Longines 1956 741.jpg

Longines 1956 741


 
Longines 1956 77.jpg

Longines 1956 77


 
Longines 1956 771.jpg

Longines 1956 771


 
Longines 1956 789.jpg

Longines 1956 789


 
Longines 1956 8.jpg

Longines 1956 8


 
Longines 1956 855.jpg

Longines 1956 855


 
Longines 1956 9.jpg

Longines 1956 9


 
Longines 1956 967.jpg

Longines 1956 967


 
Longines 1956 978.jpg

Longines 1956 978


 
Longines 1956 98.jpg

Longines 1956 98


 
Longines 1956 999.jpg

Longines 1956 999


 
Louis 1956 1.jpg

Louis 1956 1


 
Madorina 1956 35.jpg

Madorina 1956 35


 
Madorina 1956 41.jpg

Madorina 1956 41


 
Marvin 1956 0.jpg

Marvin 1956 0


 
Marvin 1956 034.jpg

Marvin 1956 034


 
Marvin 1956 036.jpg

Marvin 1956 036


 
Marvin 1956 1.jpg

Marvin 1956 1


 
Marvin 1956 2.jpg

Marvin 1956 2


 
Mauthe 1956 0.jpg

Mauthe 1956 0


 
Medana 1956 51.jpg

Medana 1956 51


 
Mido 1956 0.jpg

Mido 1956 0


 
Mido 1956 1.jpg

Mido 1956 1


 
Mido 1956 112.jpg

Mido 1956 112


 
Mido 1956 154.jpg

Mido 1956 154


 
Mido 1956 2.jpg

Mido 1956 2


 
Mido 1956 226.jpg

Mido 1956 226


 
Mido 1956 231.jpg

Mido 1956 231


 
Mido 1956 240.jpg

Mido 1956 240


 
Mido 1956 3.jpg

Mido 1956 3


 
Mido 1956 4.jpg

Mido 1956 4


 
Mido 1956 5.jpg

Mido 1956 5


 
Mido 1956 6.jpg

Mido 1956 6


 
Mido 1956 7.jpg

Mido 1956 7


 
Mido 1956 8.jpg

Mido 1956 8


 
Mido 1956 9.jpg

Mido 1956 9


 
Mido 1956.jpg

Mido 1956


 
Mirval 1956 167.jpg

Mirval 1956 167


 
Mocado 1956 0.jpg

Mocado 1956 0


 
Moeirs 1956 168.jpg

Moeirs 1956 168


 
Mondia 1956 0.jpg

Mondia 1956 0


 
Montgomery Ward 1956 76.jpg

Montgomery Ward 1956 76


 
Montgomery Ward 1956 77.jpg

Montgomery Ward 1956 77


 
Montgomery Ward 1956 78.jpg

Montgomery Ward 1956 78


 
Montgomery Ward 1956 79.jpg

Montgomery Ward 1956 79


 
Montgomery Ward 1956 80.jpg

Montgomery Ward 1956 80


 
Montgomery Ward 1956 81.jpg

Montgomery Ward 1956 81


 
Montgomery Ward 1956 82.jpg

Montgomery Ward 1956 82


 
Montseny 1956 0.jpg

Montseny 1956 0


 
Movado 1956 0.jpg

Movado 1956 0


 
Movado 1956 1.jpg

Movado 1956 1


 
Movado 1956 10.jpg

Movado 1956 10


 
Movado 1956 11.jpg

Movado 1956 11


 
Movado 1956 111.jpg

Movado 1956 111


 
Movado 1956 114.jpg

Movado 1956 114


 
Movado 1956 15.jpg

Movado 1956 15


 
Movado 1956 2.jpg

Movado 1956 2


 
Movado 1956 3.jpg

Movado 1956 3


 
Movado 1956 4.jpg

Movado 1956 4


 
Movado 1956 5.jpg

Movado 1956 5


 
Movado 1956 6.jpg

Movado 1956 6


 
Movado 1956 7.jpg

Movado 1956 7


 
Movado 1956 8.jpg

Movado 1956 8


 
Movado 1956 9.jpg

Movado 1956 9


 
Movado 1956 997.jpg

Movado 1956 997


 
Neckermann 1956-01.jpg

Neckermann 1956-01


 
Neckermann 1956-02.jpg

Neckermann 1956-02


 
Nicolet 1956 0.jpg

Nicolet 1956 0


 
Nivada 1956 0.jpg

Nivada 1956 0


 
Nivada 1956 029.jpg

Nivada 1956 029


 
Nivada 1956 1.jpg

Nivada 1956 1


 
Nivada 1956 21.jpg

Nivada 1956 21


 
Nivada 1956 219.jpg

Nivada 1956 219


 
Nivada 1956 221.jpg

Nivada 1956 221


 
Nivada 1956 235.jpg

Nivada 1956 235


 
Nivada 1956 26.jpg

Nivada 1956 26


 
Nivada 1956 33.jpg

Nivada 1956 33


 
Nivada 1956 43.jpg

Nivada 1956 43


 
Nivada 1956 54.jpg

Nivada 1956 54


 
Nivida 1956 1.jpg

Nivida 1956 1


 
Noname 1956 19.jpg

Noname 1956 19


 
Noname 1956 69.jpg

Noname 1956 69


 
Norexa 1956 0.jpg

Norexa 1956 0


 
Norexa 1956 223.jpg

Norexa 1956 223


 
Omega 1956 0.jpg

Omega 1956 0


 
Omega 1956 01.jpg

Omega 1956 01


 
Omega 1956 02.jpg

Omega 1956 02


 
Omega 1956 021.jpg

Omega 1956 021


 
Omega 1956 03.jpg

Omega 1956 03


 
Omega 1956 04.jpg

Omega 1956 04


 
Omega 1956 041.jpg

Omega 1956 041


 
Omega 1956 05.jpg

Omega 1956 05


 
Omega 1956 051.jpg

Omega 1956 051


 
Omega 1956 06.jpg

Omega 1956 06


 
Omega 1956 1-1.jpg

Omega 1956 1-1


 
Omega 1956 1-2.jpg

Omega 1956 1-2


 
Omega 1956 1.jpg

Omega 1956 1


 
Omega 1956 10.jpg

Omega 1956 10


 
Omega 1956 101.jpg

Omega 1956 101


 
Omega 1956 11.jpg

Omega 1956 11


 
Omega 1956 110.jpg

Omega 1956 110


 
Omega 1956 111.jpg

Omega 1956 111


 
Omega 1956 12.jpg

Omega 1956 12


 
Omega 1956 121.jpg

Omega 1956 121


 
Omega 1956 127.jpg

Omega 1956 127


 
Omega 1956 128.jpg

Omega 1956 128


 
Omega 1956 13.jpg

Omega 1956 13


 
Omega 1956 131.jpg

Omega 1956 131


 
Omega 1956 14.jpg

Omega 1956 14


 
Omega 1956 141.jpg

Omega 1956 141


 
Omega 1956 15.jpg

Omega 1956 15


 
Omega 1956 157.jpg

Omega 1956 157


 
Omega 1956 16.jpg

Omega 1956 16


 
Omega 1956 161.jpg

Omega 1956 161


 
Omega 1956 165.jpg

Omega 1956 165


 
Omega 1956 169.jpg

Omega 1956 169


 
Omega 1956 17.jpg

Omega 1956 17


 
Omega 1956 18.jpg

Omega 1956 18


 
Omega 1956 19.jpg

Omega 1956 19


 
Omega 1956 2.jpg

Omega 1956 2


 
Omega 1956 20.jpg

Omega 1956 20


 
Omega 1956 205.jpg

Omega 1956 205


 
Omega 1956 206.jpg

Omega 1956 206


 
Omega 1956 21.jpg

Omega 1956 21


 
Omega 1956 211.jpg

Omega 1956 211


 
Omega 1956 216.jpg

Omega 1956 216


 
Omega 1956 22.jpg

Omega 1956 22


 
Omega 1956 222.jpg

Omega 1956 222


 
Omega 1956 223.jpg

Omega 1956 223


 
Omega 1956 23.jpg

Omega 1956 23


 
Omega 1956 24.jpg

Omega 1956 24


 
Omega 1956 246.jpg

Omega 1956 246


 
Omega 1956 25.jpg

Omega 1956 25


 
Omega 1956 250.jpg

Omega 1956 250


 
Omega 1956 255.jpg

Omega 1956 255


 
Omega 1956 259.jpg

Omega 1956 259


 
Omega 1956 26.jpg

Omega 1956 26


 
Omega 1956 27.jpg

Omega 1956 27


 
Omega 1956 28.jpg

Omega 1956 28


 
Omega 1956 29.jpg

Omega 1956 29


 
Omega 1956 3.jpg

Omega 1956 3


 
Omega 1956 30.jpg

Omega 1956 30


 
Omega 1956 31.jpg

Omega 1956 31


 
Omega 1956 311.jpg

Omega 1956 311


 
Omega 1956 32.jpg

Omega 1956 32


 
Omega 1956 33.jpg

Omega 1956 33


 
Omega 1956 34.jpg

Omega 1956 34


 
Omega 1956 35.jpg

Omega 1956 35


 
Omega 1956 36.jpg

Omega 1956 36


 
Omega 1956 37.jpg

Omega 1956 37


 
Omega 1956 4.jpg

Omega 1956 4


 
Omega 1956 424.jpg

Omega 1956 424


 
Omega 1956 474.jpg

Omega 1956 474


 
Omega 1956 5.jpg

Omega 1956 5


 
Omega 1956 6.jpg

Omega 1956 6


 
Omega 1956 7.jpg

Omega 1956 7


 
Omega 1956 72.jpg

Omega 1956 72


 
Omega 1956 8.jpg

Omega 1956 8


 
Omega 1956 9.jpg

Omega 1956 9


 
Omega 1956 93.jpg

Omega 1956 93


 
Orano 1956 1.jpg

Orano 1956 1


 
Oris 1956 30.jpg

Oris 1956 30


 
Oris 1956 39.jpg

Oris 1956 39


 
Oris 1956 46.jpg

Oris 1956 46


 
Oris 1956 52.jpg

Oris 1956 52


 
Oris 1956 82.jpg

Oris 1956 82


 
Patek 1956 01.jpg

Patek 1956 01


 
Patek 1956 02.jpg

Patek 1956 02


 
Patek 1956 03.jpg

Patek 1956 03


 
Patek 1956 35.jpg

Patek 1956 35


 
Patek Philippe 1956 0.jpg

Patek Philippe 1956 0


 
Patek Philippe 1956 1.jpg

Patek Philippe 1956 1


 
Pedre 1956 459.jpg

Pedre 1956 459


 
Pedre 1956 564.jpg

Pedre 1956 564


 
Piaget 1956 33.jpg

Piaget 1956 33


 
Piguet 1956 37.jpg

Piguet 1956 37


 
Pioneer 1956 34.jpg

Pioneer 1956 34


 
Piquerez 1956 173.jpg

Piquerez 1956 173


 
Porsche 1956 51.jpg

Porsche 1956 51


 
Prelat 1956 174.jpg

Prelat 1956 174


 
Provita 1956 0.jpg

Provita 1956 0


 
Provita 1956 01.jpg

Provita 1956 01


 
Provita 1956 1.jpg

Provita 1956 1


 
Record 1956 0.jpg

Record 1956 0


 
Record 1956 166.jpg

Record 1956 166


 
Recta 1956 262.jpg

Recta 1956 262


 
Revue1956-10-18.jpg

Revue1956-10-18


 
Roamer 1956 0.jpg

Roamer 1956 0


 
Roamer 1956 01.jpg

Roamer 1956 01


 
Roamer 1956 02.jpg

Roamer 1956 02


 
Roamer 1956 029.jpg

Roamer 1956 029


 
Roamer 1956 031.jpg

Roamer 1956 031


 
Roamer 1956 1.jpg

Roamer 1956 1


 
Roamer 1956 11.jpg

Roamer 1956 11


 
Roamer 1956 12.jpg

Roamer 1956 12


 
Roamer 1956 13.jpg

Roamer 1956 13


 
Roamer 1956 2.jpg

Roamer 1956 2


 
Roamer 1956 220.jpg

Roamer 1956 220


 
Roamer 1956 224.jpg

Roamer 1956 224


 
Roamer 1956 225.jpg

Roamer 1956 225


 
Roamer 1956 239.jpg

Roamer 1956 239


 
Roamer 1956 24.jpg

Roamer 1956 24


 
Roamer 1956 257.jpg

Roamer 1956 257


 
Roamer 1956 3.jpg

Roamer 1956 3


 
Roamer 1956 31.jpg

Roamer 1956 31


 
Roamer 1956 4.jpg

Roamer 1956 4


 
Roamer 1956 40.jpg

Roamer 1956 40


 
Roamer 1956 45.jpg

Roamer 1956 45


 
Roamer 1956 48.jpg

Roamer 1956 48


 
Roamer 1956 5.jpg

Roamer 1956 5


 
Roamer 1956 50.jpg

Roamer 1956 50


 
Roamer 1956 55.jpg

Roamer 1956 55


 
Roamer 1956 58.jpg

Roamer 1956 58


 
Roamer 1956 6.jpg

Roamer 1956 6


 
Roamer 1956 7.jpg

Roamer 1956 7


 
Roamer 1956 8.jpg

Roamer 1956 8


 
Rolex 1956 0.jpg

Rolex 1956 0


 
Rolex 1956 01.jpg

Rolex 1956 01


 
Rolex 1956 02.jpg

Rolex 1956 02


 
Rolex 1956 03.jpg

Rolex 1956 03


 
Rolex 1956 04.jpg

Rolex 1956 04


 
Rolex 1956 05.jpg

Rolex 1956 05


 
Rolex 1956 1.jpg

Rolex 1956 1


 
Rolex 1956 10.jpg

Rolex 1956 10


 
Rolex 1956 11.jpg

Rolex 1956 11


 
Rolex 1956 111.jpg

Rolex 1956 111


 
Rolex 1956 12.jpg

Rolex 1956 12


 
Rolex 1956 13.jpg

Rolex 1956 13


 
Rolex 1956 131.jpg

Rolex 1956 131


 
Rolex 1956 14.jpg

Rolex 1956 14


 
Rolex 1956 15.jpg

Rolex 1956 15


 
Rolex 1956 16.jpg

Rolex 1956 16


 
Rolex 1956 17.jpg

Rolex 1956 17


 
Rolex 1956 171.jpg

Rolex 1956 171


 
Rolex 1956 18.jpg

Rolex 1956 18


 
Rolex 1956 181.jpg

Rolex 1956 181


 
Rolex 1956 19.jpg

Rolex 1956 19


 
Rolex 1956 2.jpg

Rolex 1956 2


 
Rolex 1956 20.jpg

Rolex 1956 20


 
Rolex 1956 228.jpg

Rolex 1956 228


 
Rolex 1956 229.jpg

Rolex 1956 229


 
Rolex 1956 230.jpg

Rolex 1956 230


 
Rolex 1956 232.jpg

Rolex 1956 232


 
Rolex 1956 233.jpg

Rolex 1956 233


 
Rolex 1956 240.jpg

Rolex 1956 240


 
Rolex 1956 245.jpg

Rolex 1956 245


 
Rolex 1956 251.jpg

Rolex 1956 251


 
Rolex 1956 3.jpg

Rolex 1956 3


 
Rolex 1956 4.jpg

Rolex 1956 4


 
Rolex 1956 42.jpg

Rolex 1956 42


 
Rolex 1956 5.jpg

Rolex 1956 5


 
Rolex 1956 6.jpg

Rolex 1956 6


 
Rolex 1956 7.jpg

Rolex 1956 7


 
Rolex 1956 71.jpg

Rolex 1956 71


 
Rolex 1956 77.jpg

Rolex 1956 77


 
Rolex 1956 8.jpg

Rolex 1956 8


 
Rolex 1956 9.jpg

Rolex 1956 9


 
Roley 1956 16.jpg

Roley 1956 16


 
Roses 1956 0.jpg

Roses 1956 0


 
Roses 1956 1.jpg

Roses 1956 1


 
Roses 1956 122.jpg

Roses 1956 122


 
Roses 1956 123.jpg

Roses 1956 123


 
Roses 1956 124.jpg

Roses 1956 124


 
Roses 1956 2.jpg

Roses 1956 2


 
Rotary 1956 0.jpg

Rotary 1956 0


 
Rotary 1956 1.jpg

Rotary 1956 1


 
Royce 1956 153.jpg

Royce 1956 153


 
Rudolph's 1956 0.jpg

Rudolph's 1956 0


 
Rudolph's 1956 1.jpg

Rudolph's 1956 1


 
Ruedin 1956 175.jpg

Ruedin 1956 175


 
Sandow 1956 25.jpg

Sandow 1956 25


 
Saunders 1956 0.jpg

Saunders 1956 0


 
Sentinel 1956 0.jpg

Sentinel 1956 0


 
Seth Thomas 1956 0.jpg

Seth Thomas 1956 0


 
Seth Thomas 1956 1.jpg

Seth Thomas 1956 1


 
Smith 1956 0.jpg

Smith 1956 0


 
Smith 1956 01.jpg

Smith 1956 01


 
Smiths 1956 0.jpg

Smiths 1956 0


 
Smiths 1956 35.jpg

Smiths 1956 35


 
Swiss WAtch 1956 01.jpg

Swiss WAtch 1956 01


 
Swiss Watch 1956 .jpg

Swiss Watch 1956


 
Swiss Watch 1956 0.jpg

Swiss Watch 1956 0


 
Swiss Watch 1956 1.jpg

Swiss Watch 1956 1


 
Swiss Watch 1956 235.jpg

Swiss Watch 1956 235


 
Swiss Watch 1956 4.jpg

Swiss Watch 1956 4


 
Swiss Watch 1956 41.jpg

Swiss Watch 1956 41


 
Swiss watch 1956 45.jpg

Swiss watch 1956 45


 
Tiffany 1956 0.jpg

Tiffany 1956 0


 
Timex 1956 0.jpg

Timex 1956 0


 
Timex 1956 23.jpg

Timex 1956 23


 
Tissot 1956 0.jpg

Tissot 1956 0


 
Tissot 1956 01.jpg

Tissot 1956 01


 
Tissot 1956 1.jpg

Tissot 1956 1


 
Tissot 1956 2.jpg

Tissot 1956 2


 
Tissot 1956-319.jpg

Tissot 1956-319


 
Tissot 1956-349.jpg

Tissot 1956-349


 
Tramelan 1956 165.jpg

Tramelan 1956 165


 
Tudor 1956 0.jpg

Tudor 1956 0


 
Tudor 1956 1.jpg

Tudor 1956 1


 
Tudor 1956 2.jpg

Tudor 1956 2


 
Tudor 1956 3.jpg

Tudor 1956 3


 
Tuerler 1956 0.jpg

Tuerler 1956 0


 
Tuerler 1956 1.jpg

Tuerler 1956 1


 
Tuerler 1956 2.jpg

Tuerler 1956 2


 
UNivesal 1956 156.jpg

UNivesal 1956 156


 
Universal 1956 0.jpg

Universal 1956 0


 
Universal 1956 01.jpg

Universal 1956 01


 
Universal 1956 1.jpg

Universal 1956 1


 
Universal 1956 2.jpg

Universal 1956 2


 
Universal 1956 225.jpg

Universal 1956 225


 
Universal 1956 23.jpg

Universal 1956 23


 
Universal 1956 248.jpg

Universal 1956 248


 
Universal 1956 3.jpg

Universal 1956 3


 
Vacheron 1956 01.jpg

Vacheron 1956 01


 
Vacheron 1956 02.jpg

Vacheron 1956 02


 
Vacheron 1956 46.jpg

Vacheron 1956 46


 
Veglia 1956 0.jpg

Veglia 1956 0


 
Vualcain 1956 0.jpg

Vualcain 1956 0


 
Vualcain 1956 1.jpg

Vualcain 1956 1


 
West End Watch 1956 14.jpg

West End Watch 1956 14


 
West End Watch 1956 28.jpg

West End Watch 1956 28


 
Westclox 1956 0.jpg

Westclox 1956 0


 
Westclox 1956 01.jpg

Westclox 1956 01


 
Westclox 1956 1.jpg

Westclox 1956 1


 
Westclox 1956 2.jpg

Westclox 1956 2


 
Westclox 1956 22.jpg

Westclox 1956 22


 
Westclox 1956 3.jpg

Westclox 1956 3


 
Westclox 1956 4.jpg

Westclox 1956 4


 
Westclox 1956 5.jpg

Westclox 1956 5


 
Westclox 1956 6.jpg

Westclox 1956 6


 
Westclox 1956 8.jpg

Westclox 1956 8


 
Westinghouse 1956 0.jpg

Westinghouse 1956 0


 
Wittnauer 1956 0.jpg

Wittnauer 1956 0


 
Wittnauer 1956 01.jpg

Wittnauer 1956 01


 
Wittnauer 1956 02.jpg

Wittnauer 1956 02


 
Wittnauer 1956 1.jpg

Wittnauer 1956 1


 
Wittnauer 1956 119.jpg

Wittnauer 1956 119


 
Wyler Vetta 1956 0.jpg

Wyler Vetta 1956 0


 
Wyler Vetta 1956 1.jpg

Wyler Vetta 1956 1


 
Wyler Vetta 1956 2.jpg

Wyler Vetta 1956 2


 
Wyler Vetta 1956 219.jpg

Wyler Vetta 1956 219


 
Wyler Vetta 1956 223.jpg

Wyler Vetta 1956 223


 
Wyler Vetta 1956 3.jpg

Wyler Vetta 1956 3


 
Zenith 1956 0.jpg

Zenith 1956 0


 
Zenith 1956 01.jpg

Zenith 1956 01


 
Zenith 1956 02.jpg

Zenith 1956 02


 
Zenith 1956 03.jpg

Zenith 1956 03


 
Zenith 1956 1.jpg

Zenith 1956 1


 
Zenith 1956 10.jpg

Zenith 1956 10


 
Zenith 1956 11.jpg

Zenith 1956 11


 
Zenith 1956 2.jpg

Zenith 1956 2


 
Zenith 1956 209.jpg

Zenith 1956 209


 
Zenith 1956 212.jpg

Zenith 1956 212


 
Zenith 1956 217.jpg

Zenith 1956 217


 
Zenith 1956 218.jpg

Zenith 1956 218


 
Zenith 1956 22.jpg

Zenith 1956 22


 
Zenith 1956 221.jpg

Zenith 1956 221


 
Zenith 1956 237.jpg

Zenith 1956 237


 
Zenith 1956 277.jpg

Zenith 1956 277


 
Zenith 1956 3.jpg

Zenith 1956 3


 
Zenith 1956 4.jpg

Zenith 1956 4


 
Zenith 1956 5.jpg

Zenith 1956 5


 
Zenith 1956 6.jpg

Zenith 1956 6


 
Zenith 1956 7.jpg

Zenith 1956 7


 
Zigerli 1956 0.jpg

Zigerli 1956 0


 
Zigerli 1956 1.jpg

Zigerli 1956 1


 
Zigerli 1956 2.jpg

Zigerli 1956 2


 
Zodiac 1956 0.jpg

Zodiac 1956 0


 
Zodiac 1956 1.jpg

Zodiac 1956 1


 
Zodiac 1956 11.jpg

Zodiac 1956 11


 
Zodiac 1956 2.jpg

Zodiac 1956 2


 
Zodiac 1956 21.jpg

Zodiac 1956 21


 
Zodiac 1956 3.jpg

Zodiac 1956 3


 
borel 1956 .jpg

borel 1956


 
c11.jpg

c11


 
enicar 1956 0.jpg

enicar 1956 0


 
enicar 1956 11.jpg

enicar 1956 11


 
enicar 1956 2.jpg

enicar 1956 2


 
enicar 1956 3.jpg

enicar 1956 3


 
glycine 1956 0.jpg

glycine 1956 0


 
jaeger-LeCoultre 1956 0.jpg

jaeger-LeCoultre 1956 0


 
jaeger-LeCoultre 1956 1.jpg

jaeger-LeCoultre 1956 1


 
nash 1956 0.jpg

nash 1956 0


 
telechron 1956 0.jpg

telechron 1956 0


zurück