Sony Tapedeck TC-K590 und TC-K690


 
SonyTCKx90_01.jpg


 
SonyTCKx90_02.jpg


 
SonyTCKx90_03.jpg


 
SonyTCKx90_04.jpg


 
SonyTCKx90_05.jpg


 
SonyTCKx90_06.jpg


 
SonyTCKx90_07.jpg


 
SonyTCKx90_08.jpg


 
SonyTCKx90_09.jpg


 
SonyTCKx90_10.jpg


 
SonyTCKx90_11.jpg


 
SonyTCKx90_12.jpg


 
SonyTCKx90_13.jpg


 
SonyTCKx90_14.jpg


 
SonyTCKx90_15.jpg


 
SonyTCKx90_16.jpg


 
SonyTCKx90_17.jpg


 
SonyTCKx90_18.jpg


 
SonyTCKx90_19.jpg


 
SonyTCKx90_20.jpg


 
SonyTCKx90_21.jpg


 
SonyTCKx90_22.jpg


 
SonyTCKx90_23.jpg


 
SonyTCKx90_24.jpg


 
SonyTCKx90_25.jpg


 
SonyTCKx90_26.jpg


 
SonyTCKx90_27.jpg


 
SonyTCKx90_28.jpg