Grundig MXV 100 Test


 
GrundigMXV100_HE80_01.jpg


 
GrundigMXV100_HE80_02a.jpg


 
GrundigMXV100_HE80_02b.jpg


 
GrundigMXV100_HE80_03.jpg


 
GrundigMXV100_HE80_04.jpg


 
GrundigMXV100_HE80_05a.jpg


 
GrundigMXV100_HE80_05b.jpg