1976 Cabasse HiFI


 
01.jpg


 
02.jpg


 
03.jpg


 
04.jpg


 
05.jpg


 
06.jpg