Grundig Tonband-Service TK 46 + TK 47


 
tk46-01.JPG


 
tk46-02.JPG


 
tk46-03.JPG


 
tk46-04.JPG


 
tk46-05.JPG


 
tk46-06.JPG


 
tk46-07.JPG


 
tk46-08.JPG


 
tk46-09.JPG


 
tk46-10.JPG


 
tk46-11.JPG


 
tk46-12.JPG


 
tk46-13.JPG


 
tk46-14.JPG


 
tk46-15.JPG


 
tk46-16.JPG


 
tk46-17.JPG


 
tk46-18.JPG


 
tk46-19.JPG


 
tk46-20.JPG


 
tk46-21.JPG


 
tk46-22.JPG


 
tk46-23.JPG


 
tk46-24.JPG


 
tk46-25.JPG


 
tk46-26.JPG


 
tk46-27.JPG


 
tk46-28.JPG


 
tk46-29.JPG


 
tk46-30.JPG


 
tk46-31.JPG


 
tk46-32.JPG


 
tk46-33.JPG